Statut

Gdańskie Stowarzyszenie Jaś i Małgosia

S T A T U T

GDAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA „Jaś i Małgosia”

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

 

 • 1

Tworzy się stowarzyszenie o nazwie: Gdańskie Stowarzyszenie „Jaś i Małgosia” zwane dalej Stowarzyszeniem.

                                                          

 • 2
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także przystępować do organizacji i fundacji w kraju i za granicą.
 3. Realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Stowarzyszenie innych organizacji, oraz wspieranie Stowarzyszenia przez te organizacje.
 4. Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony.
 5. Nazwa Stowarzyszenia korzysta z ochrony prawnej.
 • 3

1. Stowarzyszenie może używać pieczęci z nazwą stowarzyszenia i posiadać odznakę organizacyjną według wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Stowarzyszenie może ustanawiać certyfikaty, odznaki honorowe, medale, statuetki, oraz
przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom
prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej,
zasłużonym dla Stowarzyszenia i przyczyniającym się do realizacji celów Stowarzyszenia, a także osiągającym przodujące rezultaty w działalności zgodnej z celami Stowarzyszenia.

Rozdział 2

Cel i sposoby działania

 • 4

Celem stowarzyszenia jest :

 1. Resocjalizacja poprzez muzykę, śpiew,taniec,plastykę i teatr oraz inne formy resocjalizacji.dzieci, młodzieży, osób starszych ( seniorów) oraz osób dorosłych głównie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem poprzez muzykę, śpiew,taniec,plastykę i teatr oraz inne formy resocjalizacji.
 2. Rozwijanie talentów i osobowości scenicznych wśród dzieci, młodzieży, starszych, głównie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem
 3. Rozwijanie form życia kulturalnego w instytucjach i organizacjach związanych z wychowaniem, edukacją, resocjalizacją, leczeniem i terapią, w tym między innymi osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, starszych, etc.
 4. Kreowanie życia muzycznego, plastycznego, teatralnego oraz innego artystycznego

w społeczeństwie, a także wśród osób niepełnosprawnych, ludzi chorych, cierpiących i starszych.

5      Promowanie zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu.

 1. Niesienie różnorodnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, starszych, etc. bądź wspieranie takich działań w zakresie socjalnym, społecznym, kulturalnym, edukacyjnym.
 2. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych, muzycznych, filmowych, audio-wizualne.
 3. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz prospołecznych postaw dążących do rozwoju państw i ich bezpieczeństwa;
 4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 5. Wspieranie i propagowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej w Polsce i za granicą.
 6. Wspieranie osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
 7. Wspieranie rozwoju edukacji, kultury i tradycji narodowych Polski i innych państw świata.
 8. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 9. Wspieranie ochrony i promocji zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu;
 10. Przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom wykluczenia społecznego, marginalizacji społecznej oraz uzależnień i patologii społecznych, w tym m.in. narkomanii, alkoholizmowi i przemocy.
 • 5

Powyższe cele Stowarzyszenie realizować będzie poprzez  własną działalność oraz współpracę z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, a w szczególności poprzez:

 1. Pomoc w rozwijaniu talentów muzycznych, teatralnych i innych artystycznych

poprzez różnorodne spotkania, warsztaty, konkursy, imprezy.

 1. Pomoc w rozwijaniu talentów plastycznych poprzez różnorodne spotkania, konkursy, warsztaty, imprezy.
 2. Różnorodne spotkania i imprezy dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, ludzi starych i chorych, przebywających na stałe lub czasowo w hospicjach, domach opieki społecznej lub zrzeszonych w innych stowarzyszeniach.
 3. Promowanie uzdolnionych dzieci i młodzieży poprzez przyznawanie im stypendiów.
 4. Zdobywanie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia.
 5. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.
 6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 7. Naukę, edukację, oświatę i wychowanie.
 8. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 9. Realizację działalności edukacyjnej i edukacyjno-kulturalnej
 10. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
 11. Organizowanie szkoleń, spotkań, konferencji, kongresów, mających na celu przybliżanie i propagowanie celów Stowarzyszenia.
 12. Wspieranie innych organizacji prowadzących działalność w zakresie celów Stowarzyszenia i zawiązywanie współpracy w powyższym zakresie.
 13. Redagowanie i prowadzenie własnej strony internetowej.
 14. Realizacja działań z zakresu pomocy społecznej , szczególnie na rzecz osób z niepełnosprawnościami, seniorów i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (materialnej, społecznej, zawodowej).
 15. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 16. Wspieranie ochrony i promocji zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu.
 17. Prowadzenie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 18. Działania na rzecz rozwoju techniki, nowoczesnych technologii, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych;
 19. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społecznościami.
 20. Współpracowanie i współdziałanie z organami państwowymi, rządowymi i samorządowymi, organizacjami oraz innymi instytucjami i podmiotami.
 21. Współpracowanie z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi w celu realizacji zadań statutowych.
 22. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych, gospodarczych i kulturalnych z obywatelami innych państw lub zagranicznymi podmiotami społecznymi, państwowymi, gospodarczymi, organizacjami i instytucjami oraz z osobami i podmiotami z innych krajów prowadzących działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia.
 23. Prowadzenie działalności promocyjno-reklamowej i informacyjno-społecznej.
 24. Prowadzenie działalności pożytku publicznego:
 25. a) odpłatnej -

85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

        85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

 1. b) nieodpłatnej -

88.99.Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 • 6
 1. Stowarzyszenie może prowadzić na terenie kraju i za granicą działalność statutową i gospodarczą zgodnie z celami statutowymi, na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji jej celów.
 • 7
 1. Przedmiotem działalności gospodarczej jest działalność usługowa i produkcyjna, tj.:
 • PKD 90.0 - działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
 • PKD 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • PKD 85.59.B - pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane
 • PKD 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • PKD 73.1 - reklama
 • PKD 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i targowiskami
 • PKD 47.63.Z - sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych, audiowizualnych prowadzona
  w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • PKD 47.62.Z - sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona sklepach
 • PKD 58.14.Z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • PKD 73.12 - działalność związana z reprezentowaniem mediów
 • PKD 90.03 - artystyczna i literacka działalność twórcza
 • PKD 90.04 - działalność obiektów kulturalnych
 • PKD 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • PKD 93.29 - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • PKD 18.20.Z - reprodukcja (pozostałych) zapisanych nośników informacji
 • PKD 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • PKD 32.99.Z - produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • PKD 55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • PKD 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne
 • PKD 56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
 • PKD 63.99.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • PKD 70.21.Z - stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • PKD 79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • PKD 81.30.Z - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • PKD 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację
 • PKD 88.91.Z - opieka dzienna nad dziećmi
 • PKD 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.
 • PKD 18.12.Z - pozostałe drukowanie
 • PKD 18.13.Z - działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
 • PKD 47.19.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.61.Z - sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • PKD 58.11.Z - wydawanie książek
 • PKD 58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza
 • PKD 59.1 - działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • PKD 63.12.Z - działalność portali internetowych
 • PKD 63.9 - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
 • PKD 69.10.Z - działalność prawnicza
 • PKD 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • PKD 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • PKD 77.40.Z - dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • PKD 85.59.?????B????? - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • PKD 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację
 • PKD 94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
         
 1. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział 3

Członkowie ich prawa i obowiązki.

 • 8
 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 2. zwyczajnych,
 3. wspierających,
 4.  
 5. Członkowie założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia.
 6. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia. Członków zwyczajnych przyjmuje zarząd na podstawie złożonej deklaracji.
 7. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
 8. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 9. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 10. brać udział w Walnych Zebraniach.
 11. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, niezależnie od miejsca zamieszkania
  i osoba prawna, niezależnie od siedziby, która popiera działalność Stowarzyszenia i deklaruje wsparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia.
 12. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem wymienionych
  w §10 ust. 4 pkt a. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu.
 13. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadawane jest przez Zarząd.
 14. Członkostwo ustaje na skutek:
 15. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi
 16. skreślenia uchwałą Zarządu z powodu zalegania z opłatą składek przez okres sześciu miesięcy za poprzedni rok kalendarzowy
 17. śmierci członka
 18. działalności niezgodnej ze statutem lub działania na niekorzyść stowarzyszenia
 19. O utracie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 8 pkt b, decyduje Zarząd, członkowi przysługuje odwołanie od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni
  od doręczenia uchwały Zarządu. Odwołanie musi być rozpatrzone w terminie do dwóch miesięcy od dnia jego złożenia.
 20. Do udziału w posiedzeniach Stowarzyszenia mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji
 • 11

Do statutowych obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. stosowanie się do Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia .
 2. czynne uczestnictwo w realizowaniu celów statutowych.
 3. godne reprezentowanie Stowarzyszenia i dbanie o jego dobre imię.
 1. regularne opłacanie składek członkowskich.
 • 12

Do statutowych obowiązków członków wspierających należy:

 1. aktywne popieranie działalności statutowej Stowarzyszenia.
 2. wspieranie finansowe Stowarzyszenia.
 • 13

Do statutowych obowiązków członków honorowych należy aktywne popieranie działalności statutowej Stowarzyszenia.

                                                           

 • 14
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, jednakże w przypadku konieczności poświęcenia przez jego członków (w tym również członków Zarządu) znacznej ilości czasu na sprawy związane z zarządzaniem tą organizacją, bądź realizacją dużych przedsięwzięć wynikających z celów statutowych, przysługuje im wynagrodzenie za pracę
  na zasadach określonych w zarządzeniu nr 90 Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej
  z dnia 20 września 1990 r. (niepublikowane).
 2. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie ma prawo zatrudniać specjalistów z różnych dziedzin do pomocy w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

 • 15
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 1. Walne Zebranie stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia .
 2. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.

Rozdział 5

Walne Zebranie

 • 16

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 • 17

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalanie Statutu oraz zmian w Statucie Stowarzyszenia,
 2. powoływanie i odwoływanie Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej – wybrane organy konstytuują się w ciągu 7 dni od daty walnego zebrania,
 3. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 4. rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. upoważnienie Zarządu do zawierania umów o pracę , umów zlecenia oraz umów o dzieło
  z osobami z poza Stowarzyszenia bądź rekrutującymi się z jego członków,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
 • 18
 1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze zwołuje Zarząd raz w roku z pisemnym lub internetowym powiadomieniem członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest co pięć lat.
 • 19

Walne Zebranie władne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba członków wynosi:

 1. w pierwszym terminie co najmniej ½ uprawnionych do głosowania,
 2. w drugim terminie bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania,
 • 20
 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 2. Wybór władz Stowarzyszenia następuje w głosowaniu jawnym.
 3. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.
 • 21
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  1. komisji rewizyjnej
  2. 1/3 członków zwyczajnych
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane, a tryb i sposób jego przeprowadzenia jest identyczny jak w przypadku Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się nie później niż w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku.

 

Rozdział 6

Zarząd Stowarzyszenia

 • 22

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje działalnością Stowarzyszenia
i odpowiada za swą pracę prze Walnym Zebraniem.

 • 23
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania i celami statutowymi stowarzyszenia.
 2. Do zakresu działania Zarządu należy:
 1. reprezentowanie interesów Stowarzyszenia na zewnątrz, współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami politycznymi i społecznymi
  oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej,
 2. podejmowanie uchwał w zakresie bieżącej działalności stowarzyszenia zgodnie z jego celami statutowymi,
 3. składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu,
 4. zwoływanie Walnych Zebrań oraz przygotowanie wniosków na Walne Zebranie, przez Prezesa lub innego członka Zarządu upoważnionego przez Prezesa,
 5. realizowanie uchwał i wniosków Walnych Zebrań,
 6. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 7. upoważnienie Zarządu do zawierania umów o pracę , umów zlecenia oraz umów o dzieło
  z osobami z poza Stowarzyszenia bądź rekrutującymi się z jego członków,
 8. przyjmowanie na członka Stowarzyszenia osób spełniających warunki statutowe oraz podejmowaniu uchwał o wykluczeniu lub skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia zgodnie z przepisami niniejszego Statutu,
 9. organizowanie działalności merytorycznej zgodnej ze Statutem szkoleń i kursów,
 10. nadanie odznak, medali, statuetek i przyznanie nagród,
 11. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia oraz osób zatrudnianych na umowę o dzieło lub umowę zlecenia, zawieranie umów, porozumień, udzielanie pełnomocnictw.
 • 24
 1. Zarząd składa się od jednej do trzech osób.

W przypadku zarządu jednoosobowego jest nim prezes zarządu. Przy Zarządzie dwuosobowym jest prezes i vice prezes. Przy zarządzie trzyosobowym prezes, vice prezes i członek zarządu.

 1. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą pozostawać ze Stowarzyszeniem w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenia członków Zarządu Stowarzyszenia określa Walne zebranie
 • 25
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,
 2. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

 


 

Rozdział 7

Komisja Rewizyjna

 • 26
 1. Komisja Rewizyjna składa się od dwóch do pięciu osób, w tym z przewodniczącego.
 2. Postanowienia §24 ust. 3 w kooptacji stosuje się odpowiednio.
 • 27
 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. badanie i analizowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
   a przede wszystkim jego gospodarki finansowej pod względem legalności, celowości
   i prawidłowości wydatków oraz płacenia składek,
  2. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności,
  3. wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 2. Uchwały Komisji rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji. W przypadku równego rozkładu głosów decydujący głos ma przewodniczący komisji.

 

 

Rozdział 8

Majątek Stowarzyszenia

 

 • 28
 1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe
  oraz środki pieniężne.
 2. Źródła powstania majątku mogą pochodzić z :

a. darowizn, spadków, zapisów,

b. subwencji osób trzecich, dotacji i grantów,

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

e. działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie.

 1. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia przechowywane są wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, bezzwłocznie przekazane na konto.
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane w dwóch równych ratach nie później niż w ostatni dzień I i III kwartału.
 3. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składkę członkowską w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków.
 • 29
 1. Do składania Oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, reperentowania go na zewnątrz, oraz zaciągania zobowiązań, a także w innych sprawach Stowarzyszenia, upoważniony jest Prezes, lub osoba przez niego pisemnie upoważniona

Rozdział  9

Głosowania, zwoływanie posiedzeń organów kolegialnych Stowarzyszenia

 • 30

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej:

 1. uchwały organów Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, głos wstrzymujący się nie liczy się do ustalenia wyniku głosowania ; w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego organu,
 2. głosowanie tajne zarządza się, jeżeli tak postanowione zostanie zwykłą większością głosów uprawnionych,
 3. członkowie organów Stowarzyszenia powiadamiani są o terminie, miejscu i porządku obrad
  w sposób zwyczajowo przyjęty w Stowarzyszeniu, nie później niż na trzy dni przed zamierzonym posiedzeniem,
 4. obrady władz Stowarzyszenia są protokołowane i do protokołu dołącza się teksty podjętych uchwał.

 

 

 

Rozdział 10

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 • 31

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 • 32

Rozwiązanie się Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 3/4 głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania członków.

 • 33

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie wybiera Komisję Likwidacyjną.

 • 34

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia Ustawy
Prawo o stowarzyszeniach oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

 

dla dzieci

DLA DZIECI

 

 

 

dla dzieci

DLA MŁODZIEŻY

 

 

 

dla dzieci

DLA DOROSŁYCH

 

 

 

dla dzieci

DLA SENIORA

 

 

 

Adres

Gdańskie Stowarzyszenie "Jaś i Małgosia"
ul. Gdyńskich Kosynierów 11,
80-866 Gdańsk

Kontakt

tel: +48 501 487 037
email: biuro@jasimalgosia.org.pl

nr konta:
13 1940 1076 3039 7808 0000 0000

Social media

gait

Copyright © 2024 Gdańskie Stowarzyszenie Jaś i Małgosia. Wszelkie prawa zastrzeżone.